บริการจองจองบริการรถรับ-ส่ง ที่สนามบินกระบี่

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่

ท่าอากาศยาน นานาชาติ กระบี่ เป็นส่วนราชการสังกัดกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม มีฐานะเทียบเท่ากอง
ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเป็นผู้บังคับบัญชา ตั้งอยูที่ 133 หมู่ 5 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

 
บริการรถรับ-ส่งสนามบิน จากสนามบิน จ.กระบี่  (Airport transfer)

ประวัติความเป็นมา

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
พ.ศ. 2526 ภาคเอกชนและเทศบาลเมืองกระบี่ ได้เล็งเห็นศักยภาพทางการท่องเที่ยวของกระบี่ จึงได้ร่วมลงทุนก่อสร้างสนามบินขนาดเล็ก ในที่ดินสาธารณะประโยชน์

พ.ศ. 2529 เปิดให้บริการบินด้วยเครื่องบินขนาด 18 ที่นั่ง และได้ส่งมอบให้กรมการบินพาณิชย์ ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นสนามบินที่ได้มาตรฐานต่อไป เพื่อให้การเดินทางไปสู่จังหวัดกระบี่ มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจภายในจังหวัด มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2536 รัฐบาลจึงมีมติให้ ดำเนินการสำรวจ-ออกแบบ จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและลงมือก่อสร้าง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจภายในจังหวัดกระบี่

10 กรกฏาคม 2542 ได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ และประกาศเป็นสนามบินศุลกากร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542

แผนผังอาคารที่พักผู้โดยสาร

ชั้น 1 สนามบินกระบี่ี่ :
อาคารผู้โดยสารชั้น 1 เป็นโถง ร้านค้า 20 ร้าน ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องรับรอง 1 และ 2 LOADING ที่ทำการประชาสัมพันธ์ ที่ทำการตำรวจ ห้องปฐมพยาบาล

ชั้น 2 สนามบินกระบี่ี่ :
เป็นจุดตรวจหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมือง ห้องรับรอง และสำนักงาน

ชั้น 3 สนามบินกระบี่ี่ :
อาคารผู้โดยสารชั้นที่สาม เป็นโถง ร้านค้า 10 ร้าน จุดตรวจบัตรผู้โดยสาร จุดตรวจหนังสือเดินทางตรวจคนเข้าเมือง จุดตรวจของสำนักงานศุลกากร ห้องผู้โดยสารขาออก

ชั้น 4 สนามบินกระบี่ี่ :
อาคารผู้โดยสารชั้นที่สี่ เป็นภัตาคาร ห้องละหมาด ที่ทำการท่าอากาศยาน สำนักงาน ห้องรับรองสี่

สายการบินที่ให้บริการ

การบินไทย
การบินไทย
บางกอก แอร์เวย์
บางกอก แอร์เวย์
ไทย แอร์เอเชีย
ไทย แอร์เอเชีย

แผนที่ตั้ง สนามบินกระบี่

แผนที่ตั้ง สนามบินกระบี่